นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

บริษัท ฮอมเม เพลย์ จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560159718)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฮอมเม เพลย์ จำกัด (เรียกรวมกันและเรียกแยกกันว่า “HommePlay” “พวกเรา” “ของพวกเรา” “เรา) และอธิบายวิธีการว่าเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอย่างไร HommePlay รักษาความปลอดภัยและเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ (เช่น www.hommeplay.com) และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของ HommePlay (ซึ่งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือดังกล่าวเรียกรวมกันและเรียกแยกกันว่าเว็บไซต์ (Site)และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรานั้นเรียกว่าแอพฯ (App)”) ไว้อย่างเคร่งครัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยคุณให้เข้าใจว่า เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้แก่เรา หรือข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณอย่างไร และช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณแก่เรา คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะบุคคลหนึ่งไม่ว่าจริงหรือเท็จซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)”) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลด้านความงาม รูป ภาพถ่ายส่วนบุคคล รหัสอุปกรณ์ รุ่นหรือระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือความชอบของคุณ และข้อมูลอื่นใดที่เราเก็บรวบรวม ถ้าคุณถูกระบุตัวไว้หรือสามารถระบุตัวได้)

ในเวลาใดก็ตาม หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ประการใดว่าเราจัดการ คุ้มครอง และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ contact@hommeplay.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายไทย

1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณได้จากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนและเพื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเราดาวน์โหลดหรือเข้าถึงแอพฯ ยินยอมให้แอพฯ เข้าถึงตำแหน่งของคุณสมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชีกับโปรแกรมรอยัลตี้รีวอร์ด (Loyalty Rewards) หรือเข้าถึงข้อมูลสมาชิกรอยัลตี้รีวอร์ดที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ผ่านเว็บไซต์

เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือฟีเจอร์ (feature) เว็บไซต์อื่นๆ

ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือขอรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารประเภทอื่นๆ

ให้คะแนนและความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในฐานะลูกค้า

ซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้า หรือเว็บไซต์ของเรา

สอบถามหรือให้ความเห็นผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ contact@hommeplay.com และ/หรือ

ติดต่อสื่อสารกับเรา หรือพนักงานขายของเรา ซึ่งรวมถึงในร้านค้าผ่านทางการลงชื่อเข้าใช้

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้ (ซึ่งจะอธิบายต่อไปด้านล่าง) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนแอพฯ หรือเว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) โดยอัตโนมัติ (แต่ละประเภทเรียกว่าเทคโนโลยีไร้สาย (Mobile Technology)”):

คุ้กกี้ (Cookies)

แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies)

เว็บบีคอน เคลียร์พิกเซล หรือพิกเซลแท็ก (Web beacons, clear pixels, or pixel tags)

แท็กการวิเคราะห์ (Analytical tags)

บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (Web server logs)

เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-location technologies)

โปรดพิจารณาข้อ 9 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย ตลอดจนวิธีการว่าเราใช้เทคโนโลยีไร้สายจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร

คุณไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราร้องขอ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์อาจมีความเป็นไปได้ว่า หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้า หรือบริการ หรือติดต่อกับคุณได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจำเป็นต้องเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2 ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เราไม่ทำหรือไม่มีเจตนาที่จะทำธุรกรรมใดๆ ทางเว็บไซต์โดยตรงกับบุคคลใดซึ่งเรารู้ว่าอายุน้อยกว่า 18 ปี หากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี คุณควรใช้เว็บไซต์โดยอยู่ภายใต้การดูแลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเป็นการยืนยันว่าคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยปกติแล้ว HommePlay  จะ/อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังต่อไปนี้

จัดการ อำนวยความสะดวก ประมวลผล และ/หรือกระทำการในเรื่องใด ที่เกี่ยวกับการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากคุณ

เข้าสู่ หรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ (login credentials) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ หรือ

ใช้ฟีเชอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น วิดเจ็ต (widgets) ปลั๊กอิน (plug-ins) และการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์ (browser push notifications) ที่มีบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้เว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันระหว่างเราและบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น หากคุณกดถูกใจใน Facebook ทาง Facebook อาจลงทะเบียนข้อเท็จจริงว่า คุณถูกใจผลิตภัณฑ์และอาจแสดง (post) ข้อมูลดังกล่าวของคุณบน Facebook (“เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Site)หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์หรือดิจิทัลที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการโดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้สร้างเครือข่ายสังคม หรือความสัมพันธ์ทางสังคม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Facebook, Instagram, Twitter) การดำเนินการตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น ถือว่าคุณยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตรวจสอบ ประมวลผล และ/หรือติดตามการใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ ได้รับความสะดวกในการใช้งาน หรือเพื่อจัดการการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ และ/หรือเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ

ประเมินและประมวลผลตามคำสั่งซื้อ และ/หรือ การสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา

ลงทะเบียนคุณในฐานะลูกค้าของ HommePlay และ/หรือดำเนินการประมวลผล และ/หรือบริหารจัดการบัญชีที่คุณอาจเปิดไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ของคุณบนเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมของคุณกับเรา

จัดการ อำนวยความสะดวก ประมวลผล และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา รวมถึงธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการบนเว็บไซต์หรือหน้าร้านค้าของเรา ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงการประมวลผลคำร้อง คำสั่ง และธุรกรรมการชำระเงิน การดำเนินการเพื่อเข้าทำธุรกรรมและจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับคุณตามที่ร้องขอ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวคุณต่อผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามนั้นได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อของคุณ) นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวกับคุณเพื่อการจัดส่งนั้น เช่น ชื่อและรายละเอียดในการติดต่อคุณอาจถูกเปิดเผยบนหีบห่อพัสดุ ซองจดหมาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง (แล้วแต่กรณี) โดยบุคคลที่สามสามารถเห็นพัสดุ ซองจดหมาย หรือเอกสารดังกล่าวได้

ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือตอบข้อซักถามที่มาจาก (หรืออ้างว่ามาจาก) คุณหรือตัวแทนของคุณ รวมถึงการตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียนของคุณที่ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้า หรือตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

ติดต่อคุณหรือสื่อสารกับคุณผ่านทางโทรศัพท์/ข้อความเสียง ข้อความและ/หรือโทรสาร อีเมลและ/หรือไปรษณีย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการการใช้เว็บไซต์ของคุณ การเป็นสมาชิกบิวตี้พาส และ/หรือบัญชีของคุณที่มีกับเรา ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการทำธุรกรรมใด ที่คุณทำกับเรา

โดยคุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการโต้ตอบกับคุณทางอีเมล เอกสาร หรือหนังสือแจ้งนั้นอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อการส่งมอบ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภายนอกซองจดหมาย/หีบห่อเอกสารด้วย

ให้บริการแก่คุณในฐานะเจ้าของบัญชีของเรา ลูกค้าของเรา สมาชิกของโปรแกรมรอยัลตี้รีวอร์ด (loyalty rewards) ของเรา หรือเมื่อมีการร้องขอจากคุณให้ดำเนินการหรือจัดการการเข้าร่วมในการแข่งขัน การเล่นเกมส์ และกิจกรรมทางสังคมที่เราจัดขึ้น

แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูล (ตามดุลพินิจของเรา) ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำติชม หรือเนื้อหาของคุณ (รวมถึง เสียง วีดีโอ และอื่นๆ) (รวมกันเรียกว่าคำติชม (Feedback)”) ที่คุณได้ให้ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม บนเว็บไซต์หรือให้กับเรา (รวมถึงหน้าร้านค้า) กับผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น หรือกับสาธารณชน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน และ/หรือในกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทำการตลาดหรือจัดแสดงธุรกิจของ HommePlay และ/หรือเพื่อแสวงหาลูกค้า และ/หรือเพื่อเผยแพร่คำติชมของคุณต่อสาธารณะซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจซื้อของผู้อื่น หรือเพื่อให้ข้อมูลต่อสาธารณะ หรืออื่น ซึ่งรวมถึงกรณีที่เราเปิดเผยชื่อของคุณพร้อมกับคำติชมของคุณ ทั้งนี้โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจ/จะประกาศหรือเผยแพร่คำติชมและชื่อของคุณบนแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต รายงานประจำปีของเรา (รวมถึงของบริษัทในเครือ) (หากมี) ฯลฯ และ/หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการตลาด หรือวีดีโอเกี่ยวกับองค์กรที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคุณให้ความยินยอมต่อการกระทำเช่นว่านั้น ดังนั้น โปรดอย่าให้คำติชมแก่เราหากคุณไม่ประสงค์จะเปิดเผยคำติชมดังกล่าวแก่สาธารณชน หากคุณต้องการให้คำติชมของคุณแก่เราโดยไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน โปรดแจ้งทางอีเมลมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ contact@hommeplay.com และใส่หัวข้อ (subject) โดยใช้คำว่าข้อมูลลับ (Confidential)”

เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมผ่านเว็บไซต์ หน้าร้านค้า หรืออื่นๆ ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้านความงามของคุณ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านความงามของคุณให้กับผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ หรือต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่น (ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรืออื่นๆ) หรือผ่านทางแพลตฟอร์มการสื่อสารใดๆ ที่เราเลือกใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารการตลาดหรือวีดีโอเกี่ยวกับองค์กรของ HommePlay

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) หรือกิจกรรมการตรวจสอบอื่นๆ (รวมทั้งการตรวจสอบประวัติ) ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่บังคับใช้กับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เราเห็นว่าใช้บังคับกับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และ/หรือวิธีการบริหารความเสี่ยงของเราตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) หรือที่เราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมได้กำหนดขึ้น

เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริต กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการละเลยหรือประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะมีข้อสงสัยใดๆ จากที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ และ/หรือการตรวจสอบข้อร้องเรียน

ปฏิบัติตามกฎหมายไทย คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อกำหนดของรัฐบาลหรือตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ที่บังคับใช้กับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายใดๆ ที่มีผลผูกพันเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมพึงต้องปฏิบัติตาม

ปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามคำร้องขอหรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เราพึงต้องปฏิบัติตาม หรือตอบสนองต่อคำขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ เราอาจ/จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นหากได้รับคำขอหรือคำสั่ง

ดำเนินการวิจัย (รวมถึงการวิจัยลูกค้า) การสำรวจความเห็น การสำรวจตลาด การวิเคราะห์และ/หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ และ/หรือ การจัดทำข้อมูลประวัติลูกค้า) เพื่อปรับปรุงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา หรือเพื่อทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจ ข้อกังวล และความพึงพอใจของคุณมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ระหว่างคุณกับเรา หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น  เราอาจ/จะส่งแบบสำรวจหรือสอบถามความเห็นคุณ โดยทางอีเมลหรือไปรษณีย์

จัดเก็บ รวบรวมไว้ในคลัง (hosting) ทำสำรอง (backing up) (ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนระบบหรืออื่นๆ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะทำภายในหรือภายนอกประเทศไทย

อำนวยความสะดวก จัดการ และ/หรือ ดำเนินการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก หรือการตรวจสอบภายในธุรกิจของ HommePlay หรือของบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณจะได้รับข้อมูลทางการตลาด การโฆษณา และสนับสนุนการขาย เอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การบริการและ/หรือกิจกรรมต่างๆ (รวมถึงกิจกรรมขององค์กรบุคคลที่สามที่ HommePlay อาจร่วมมือด้วย) ทั้งนี้ HommePlay (รวมถึงบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง) หรือองค์กรบุคคลที่สามดังกล่าวอาจขาย ทำการตลาด เสนอ จัดทำ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือหรือทำกิจกรรมสนับสนุนการขายใดๆ ให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต

โดยทางไปรษณีย์ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ข้อความแจ้งเตือน การแจ้งเตือนรูปแบบอื่นในแอพฯ หรือโดยใช้เทคโนโลยี (เช่น เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ (geo-location technology)) สำหรับแอพฯ ของเราบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และ/หรือผ่านโหมดการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่ไม่ใช่ 3 DNC Mode ซึ่งคุณสามารถแสดงเจตนาไม่เข้าร่วม (opt out) หรือขอถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในอนุวรรค (2) ด้านล่าง หากคุณเข้าใช้หรือยอมรับหรือให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมตามอนุวรรค (1) นี้ด้วย และ/หรือ

เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการติดต่อสื่อสารโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งของ 3 DNC Mode ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ การโทรศัพท์โดยใช้เสียง (voice call) การส่งข้อความ หรือการส่งโทรสาร (“3 DNC Modes”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทยของคุณ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ ความในข้อนี้ไม่มีผลเป็นการจำกัดข้อ () ข้างต้น ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการติดต่อคุณเพื่อทำการสำรวจข้อมูล ทั้งนี้ คุณอาจแสดงเจตนาไม่เข้าร่วม (opt out) ในภายหลังได้โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

ดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ หรือธุรกรรมดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ HommePlay ในฐานะเป็นผู้เข้าร่วม หรือที่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของ HommePlay เป็นผู้เข้าร่วม หรือที่มี HommePlay และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของ HommePlay เป็นผู้เข้าร่วม และอาจมีองค์กรบุคคลที่สามอื่นๆ เป็นผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ (business asset transaction)” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การควบรวมกิจการ หรือการได้มา การจำหน่าย หรือการจัดหาเงินทุน ขององค์กรหรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ขององค์กร

ใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในและนอกประเทศไทย

ในกรณีที่มีการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลนิรนาม คุณรับทราบว่า  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้วนั้นจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนั้นจะไม่ถูกนำมาบังคับใช้กับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนดังกล่าว

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกจัดเก็บ และจัดทำสถิติและทำการวิจัยภายใน และ/หรือ เพื่อการรายงานตามกฎหมาย และ/หรือตามหน้าที่ที่กำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลของ HommePlay หรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของ HommePlay กลุ่มบริษัทของ HommePlay หรือบริษัทแม่ของ HommePlay รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรายงานผลการดำเนินงานของ HommePlay (“กลุ่มบริษัทของ HommePlay” หมายถึง HommePlay บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ทั่วโลก)

(วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ข้างต้นนี้ เรียกรวมกันว่าวัตถุประสงค์”)

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ คุณรับทราบและยินยอมให้ HommePlay แบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใดๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายจะไม่ถูกนำมาใช้บังคับกับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนนั้นด้วย

ข้อมูลโดยรวม เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้าของเรานั้นกับผู้ลงโฆษณาและพันธมิตรด้านการตลาด

การโฆษณาโดยอ้างอิงพฤติกรรมของผู้บริโภค บุคคลที่สามสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ โดยโฆษณาดังกล่าวอาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ หรือใช้อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ

4 การแบ่งปัน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

HommePlay อาจ/จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น เพื่อให้บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น คุณรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย)  เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้นได้ รวมถึงให้บุคคลที่สามดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น  ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้นหรือที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ให้บุคคลที่สามหมายรวมถึง บุคคลดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเทศที่ระบุไว้ในภาคผนวก แนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ประมวลผลหรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการ หรือบริการอื่นๆ ให้กับเรา เช่น ศูนย์รับฝากอีเมล (mailing house) ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (call center) บริษัทโทรคมนาคม บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล (data center)

คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ผู้รับโอน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับโอนกิจการจาก HommePlay หรือนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ ในกรณีที่ HommePlay ควบรวมกิจการเข้าเป็นนิติบุคคลดังกล่าว

บุคคลอื่นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือคำสั่งศาล

บุคคลที่สามที่ HommePlay เปิดเผยข้อมูลให้ตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น และบุคคลที่สามดังกล่าวเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้นนั้น

เราให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ และเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อเคารพและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนออกจากประเทศไทย เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการถ่ายโอนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโอนไปภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กฎหมายกำหนด

5 กรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองกับ HommePlay ให้ถือว่าคุณได้ให้คำรับรองและคำยืนยันกับ HommePlay ดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา คุณจะได้รับหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำมาเปิดเผยนั้นแล้ว  โดยที่

บุคคลนั้นอนุญาตให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่ HommePlay ตามวัตถุประสงค์ และ

บุคคลนั้นอนุญาตให้ HommePlay เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลดังกล่าวที่คุณเปิดเผยกับเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และ

คุณมีอำนาจในการกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว และคุณมีอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นกับ HommePlay รวมถึงให้ HommePlay เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์

6 คำร้องขอเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจขอเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของเรา โดยส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา ในการดำเนินการตามคำขอดังกล่าว เราจำเป็นต้องขอให้คุณให้ข้อมูลบางประการเพื่อยืนยันตัวตนและลักษณะคำขอของคุณ  กรุณาส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ contact@hommeplay.com

กรณีคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณเพียงพอต่อการดำเนินการตามคำร้องขอแล้ว  เราจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน  ในกรณีที่เราไม่สามารถตอบกลับคุณได้ภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถจัดหาข้อมูลตามคำร้องขอของคุณได้

กรณีคำร้องขอแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณเพียงพอต่อการดำเนินการตามคำร้องขอแล้ว  เราจะดำเนินการตามคำร้องขอซึ่งรวมถึงการแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน ในกรณีที่เราไม่สามารถตอบกลับคุณได้ภายใน 30 วัน  เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลตามคำร้องขอของคุณได้

นอกจากนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตามสมควรสำหรับการดำเนินการและประมวลผลตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณ โปรดรับทราบว่า  เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลของคุณจนกว่าคุณจะตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมเช่นว่านั้น

7 คำร้องขอเพิกถอนความยินยอม

คุณอาจขอเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา โดยส่งคำร้องขอไปที่ contact@hommeplay.com

เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่วันที่มีคำร้องขอเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอของคุณอีกหลังจากนั้น เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการจากการเพิกถอนนั้น ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่า เราอาจไม่สามารถทำธุรกรรมที่คุณได้เข้าทำกับเราไว้ให้สมบูรณ์ได้ หรือไม่สามารถสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราต่อไป หรือไม่สามารถส่งข้อมูลที่คุณร้องขอได้ โดยตัวอย่างดังกล่าวนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์

8 การคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและโดยปลอดภัย และเราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทำลายข้อมูลโดยผิดกฎหมาย การสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นอย่างผิดกฎหมาย เราจะไม่ให้เช่า แลกเปลี่ยน แจกจ่าย หรือขาย ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราแก่บุคคลที่สาม  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ทำได้

เราจะจัดการรักษาความปลอดภัยตามสมควร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยเพียงพอ เราจะมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง รั่วไหล สูญเสีย เสียหาย และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ในกรณีที่เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปิดเผยต่อองค์กรอื่น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คุณต้องแจ้งความเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับเราแต่แรก เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน  เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งคุณมิได้แจ้งขอให้แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับเราแต่แรก

เรามีมาตรการในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราถูกทำลาย และ/หรือ ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (2) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

เพื่อความสะดวกของคุณ แอพฯ มีระบบที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบของแอพฯ ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้แอพฯ  หากคุณเลือกเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านดังกล่าว  คุณควรตระหนักว่า บุคคลที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอาจเข้าใช้และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของคุณ และอาจสามารถสั่งซื้อผ่านบัญชีของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ หากคุณเลือกที่จะเข้าใช้แอพฯ โดยยังคงเข้าสู่ระบบค้างไว้ในอุปกรณ์ของคุณต่อไป เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปิดใช้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยโดยตั้งรหัสผ่าน (Passcode Lock)” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงและใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านแอพฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต  ในกรณีที่คุณสงสัยว่ามีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด คุณตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งได้ทำไว้กับเราโดยใช้บัญชีผ่านแอพฯ ของคุณ เนื่องจากเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า คุณเป็นผู้ใช้บัญชีของคุณผ่านแอพฯ นั้นเอง

9 คุกกี้และเทคโนโลยีไร้สาย

คุกกี้ (Cookies) ผู้ใช้เว็บไซต์โปรดรับทราบว่า HommePlay อาจฝากคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อระบุตัวตนคุณ  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ระหว่างช่วงเวลาการค้นดูข้อมูล โดยธรรมดาแล้วคุกกี้จะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ และถูกใช้โดยเว็บไซต์เพื่อลอกเลียนการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ มาตรการรักษาความปลอดภัยได้ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับทราบว่า HommePlay ไม่ได้ควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ดังนั้น HommePlay จะไม่รับผิดชอบต่อการทำผิดต่อการรักษาความปลอดภัยหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ข้อมูลใดๆ นั้นบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งมิได้เกิดจากความผิดของ HommePlay ทั้งนี้ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย  คุกกี้เพียงบางประเภทเท่านั้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจปรับแต่งบราวเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งเช่นนั้นอาจหมายความว่า คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการให้บริการหรือฟีเจอร์บนเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น  กรณีที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สามได้

แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies)แฟลชคุกกี้” (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Local Shared Objects หรือ “LSOs”) เป็นไฟล์ข้อมูลที่คล้ายกับคุกกี้ เว้นแต่ว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากขึ้น แฟลชคุกกี้ใช้เพื่อจดจำการตั้งค่า การกำหนดลักษณะ และการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิดีโอ เกมส์แบบโต้ตอบ (interactive gaming) และบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

เว็บบีคอน (Web Beacons) เว็บบีคอนเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กบนหน้าเว็บ หรือในอีเมลที่สามารถใช้บันทึกหน้าเว็บและโฆษณาที่ผู้ใช้คลิก  หรือติดตามประสิทธิภาพของการทำการตลาดทางอีเมล

แท็กการวิเคราะห์ (Analytics Tags) เราใช้แท็กวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ว่า ลูกค้าของเราชอบทำอะไร และฟีเชอร์และโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพเพียงใด  นอกจากนี้แท็กดังกล่าวยังสามารถช่วยเราในการกำหนดค่าการใช้งานเบราเซอร์และการซื้อสินค้าของคุณได้  เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางแท็กวิเคราะห์หรือลิงก์ที่ติดตามร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เช่น ประวัติการซื้อและข้อมูลประชากร)  เราทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ บ่อยครั้ง เช่น AppsFlyer Ltd. เพื่อช่วยในการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล แต่บริษัทดังกล่าวถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (Web Server Logs) บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ คือ บันทึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจที่คุณร้องขอไปยังเบราเซอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บอาจบันทึกคำค้นหาที่คุณป้อนหรือลิงก์ที่คุณคลิกเพื่อให้เว็บเพจปรากฏขึ้น บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP และคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในเบราเซอร์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์

เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Location Technologies) เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่อนุญาตให้เราสามารถระบุตำแหน่งของคุณได้ เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลสถานที่ด้วยตนเอง (เช่น รหัสไปรษณีย์ของคุณ) หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำ ตัวอย่าง เช่น ในครั้งแรกที่คุณดาวน์โหลดแอพฯ คุณจะ/อาจถูกขอให้เลือกระหว่างการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แอพฯ เข้าถึงตำแหน่งของคุณ และ/หรือส่งการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปให้คุณ หากคุณเลือกไม่อนุญาตคุณได้แสดงเจตนาไม่ให้แอพฯ เข้าถึงตำแหน่งของคุณ เพื่อแจ้งเตือนข้อเสนอพิเศษเฉพาะสถานที่ให้แก่คุณ หากคุณเลือกตกลงแอพฯ จะสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและรวบรวมข้อมูลบางอย่างตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อส่งข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายให้ตามตำแหน่งของคุณ คุณสามารถเลือกแสดงเจตนาไม่ยินยอมแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งให้กับแอพฯ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

เราใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดย ......... (หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ) และในบางกรณี นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นทำให้แอพฯ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสร้างประสบการณ์การใช้งานเฉพาะสำหรับคุณ เพื่อทำให้คุณได้รู้ถึงข้อเสนอในร้านค้า กิจกรรม  และผลิตภัณฑ์  หากคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงตำแหน่งของคุณ HommePlay อาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่รวมอยู่ในแอพฯนั้นด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึงรุ่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

สถานะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เปิดหรือปิดบลูทูธ เปิดหรือปิด WiFi เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่น และการใช้แอพฯ ของคุณ เช่น การใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การทำงานหรือการคลิกบนข้อความแจ้งเตือนหรือเนื้อหา รวมทั้งคำอนุญาตใช้งานแอพฯ (เช่น ส่งการแจ้งเตือน ใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ใช้บลูทูธ และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน)

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสมาชิกบิวตี้พาสของคุณ (หากมี) และผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสนใจ (รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตะกร้า (Basket) ของคุณ ในรายการที่คุณอยากได้ (Wishlist) หรือที่คุณได้สั่งซื้อไว้)

ข้อมูลที่คุณอาจให้กับเราโดยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ การเขียนถึงสถานที่ที่คุณเข้าชม การให้คำติชม การส่งคำถามหรือการตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูล

การเก็บรวบรวมตำแหน่งของคุณเป็นระยะ (เช่น พิกัดละติจูดและลองจิจูด) และเวลาของวัน หรือตำแหน่งของคุณ เมื่อ/ถ้าอุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้กับร้านค้าหรือสถานที่อื่น และ

คุณลักษณะของเครือข่าย Wi-Fi ที่มองเห็นได้จากอุปกรณ์ของคุณ

10 ข้อมูลการลงทะเบียน

หน้าเว็บไซต์ของเรามีพื้นที่ที่คุณสามารถส่งข้อมูลมายังเรา (เช่น บริการลงทะเบียนของเรา) และเรายังมีฟีเจอร์ (เช่น คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามผลการปฏิบัติงาน) ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณต้องระบุรหัสผ่าน ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ฯลฯ  และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วิธีปฏิบัติในการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองกับเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าของเรา  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจเปลี่ยนแปลงจากการที่เราปรับการบริการของเราให้ทันสมัยและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น HommePlay ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาใดก็ได้  และจะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายล่าสุดที่เป็นปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์ หากคุณต้องการได้รับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา กรุณาตรวจสอบบนเว็บไซต์ หรือส่งคำร้องขอของคุณมาทางอีเมลที่ contact@hommeplay.com

12 ปัญหา ข้อสงสัย ข้อร้องเรียน

หากคุณมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอเพิกถอนความยินยอมของคุณ กรุณาติดต่อ หรือส่งคำร้องขอของคุณไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ contact@hommeplay.com

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อเราตามรายละเอียดด้านบน เราจะสอบสวนคำร้องเรียนของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

13 บททั่วไป

ความยินยอมของคุณที่ได้รับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมเพิ่มเติม และไม่แทนที่ความยินยอมอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้กับ HommePlay ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้องค์กรเช่นเดียวกับเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากความยินยอมของคุณได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ 

ภาคผนวก

ประเทศที่ผู้รับในต่างประเทศน่าจะตั้งอยู่

อารูบา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรบาห์เรน บาร์เบโดส ราชอาณาจักรเบลเยียม เบอร์มิวดา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แคนาดา สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรีซ กวม ฮ่องกง สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐคาซัคสถาน รัฐคูเวต สาธารณรัฐเลบานอน ราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาเก๊า มาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก มองโกเลีย ราชอาณาจักรโมร็อกโก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส รัฐกาตาร์ โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ไซปัน ซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรสวีเดน สมาพันธรัฐสวิส(สวิตเซอร์แลนด์) ไต้หวัน ไทย สาธารณรัฐตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

PRIVACY POLICY

 

Effective as of ……… 2017.

 

Homme Play Co., Ltd. (Registration No. 105560159718)

 

This Privacy Policy applies to the products, services, website(s) provided, mobile application(s) provided and/or the business conducted, by Homme Play Co., Ltd. and individually referred to as “HommePlay”, "we", "our", "us") and explains how we handle Personal Data and comply with the requirements of applicable data protection laws in Thailand. HommePlay takes the security and privacy of the Personal Data of its customers and users of its website(s) (such as www.hommeplay.com) and of HommePlay’s mobile application(s) (such website(s) and mobile application(s) may be collectively or individually referred to as the “Site”; our mobile application(s) may be referred to as the “App”) very seriously.

 

This Privacy Policy will assist you in understanding how we collect, use, disclose and/or process the Personal Data you have provided to us or that we possess about you, as well as to assist you in making an informed decision before providing us with any of your Personal Data. The term “Personal Data” refers to information that is connected to you as an identifiable individual, whether true or not, about an individual who can be identified from that data, or from that data and other information to which an organisation has or is likely to have access (“Personal Data”). This may include your name, address, telephone number, email address, date of birth, gender, credit card details, Beauty Profile information, photographs, personal images, device ID, operating system or version, information about your purchases or preferences, and any other information collected by us where you are identified or identifiable.

 

If you, at any time, have any queries about this Privacy Policy or any other queries in relation to how we may manage, protect and/or process your Personal Data, please email our Data Protection Officer at contact@hommeplay.com

 

This Privacy Policy is subject to Thai laws.

 

1.      Collection of Personal Data

 

1.1    We may collect Personal Data from you through various means, including but not limited to instances when you:

·        provide your Personal Data through our Site for the purpose of registering for and creating an account;

·        download or access the App;

·        agree for the App to access your location;

·        apply for a membership or account with our Loyalty Rewards Program (“Loyalty Rewards”), or access your existing Loyalty Rewards membership through the Site;

·        participate in a promotion or other website features;

·        request for a product or services information or to receive any marketing, promotional or other types of communications;

·        provide your ratings and review of products as a customer;

·        make purchases through our retail store or Site;

·        make enquiries or comments through our Customer Department through contact@hommeplay.com; and/or

·        interact with our sales staff or with us, including in store via sign-up pads.

 

1.2    In addition to the above, we may use the following technologies (elaborated below) to automatically collect information about your activities on the App or Site, as the case may be (each a “Mobile Technology”):

 

·        Cookies

·        Flash Cookies

·        Web beacons, clear pixels, or pixel tags

·        Analytical tags

·        Web server logs

·        Geo-location technologies

 

Do refer to paragraph 9 of this Privacy Policy for more information about these Mobile Technologies and how they operate to collect information about you.

 

1.3   You have no obligation to provide any of the Personal Data requested by us. However, depending on circumstances, it may be the case that if you do not provide the requested Personal Data, we may not be able to provide you with certain products and services, or transact with you, that depend on the collection, use or disclosure of your Personal Data.

 

2.      Children’s Privacy

 

2.1    We do not and do not intend to, transact through the Site directly with anyone we know to be under the age of 18. If you are under the age of 18, you should use the Site only with the involvement of a parent or guardian and should not submit any Personal Data to us. By providing any Personal Data to us, you declare that you are over the age of 18.

 

3.      Purposes For Collection, Use, Disclosure And Processing Of Personal Data

 

3.1    HommePlay will/may collect, use, disclose and/or process your Personal Data for one or more of the following purposes:

 

(a)          administering, facilitating, processing and/or dealing in any matters relating to your use or access of the Site. Without limiting the generality of the foregoing, if you:

 

(i)          gain access to or sign in to the Site, using your login credentials of a Social Networking Site, or

(ii)         use any features of a Social Networking Site such as its  widgets, plug-ins and browser push notifications, made available to you on our Site,  

 

it may result in information or your Personal Data being collected or shared between us and the third party. For example, if you use Facebook’s “Like” feature, Facebook may register the fact that you “liked” a product and may post that information on Facebook. (“Social Networking Site” refers to an online or digital platform owned or operated by a third party, that is used by people to build social networks or social relations, or to interact, with other people, such as but not limited to Facebook, Instagram, Twitter). By your proceeding pursuant to (i) or (ii) above, you consent to such collection, use or disclosure of your Personal Data;

 

(b)          monitoring, processing and/or tracking your use of the Site in order to provide you with a seamless experience, facilitating or administering your use of the Site, and/or to assist us in improving your experience in using the Site;

 

(c)          assessing and processing your request for the purchase of and/or subscription to our products and/or services;

 

(d)          registering you as a customer of HommePlay and/or to deal with, process and/or administer the account that you may open with us, including to facilitate your transactions or activities on the Site, or your transactions or activities with us;

 

(e)          administering, facilitating, processing and/or dealing with your relationship with us, any transactions or activities carried out by you on the Site or at our retail stores. This includes processing your application, orders and payment transactions; implementing transactions and the supply of products and/or services to you that you have requested. Without limiting the generality of the foregoing, should you make a purchase to be delivered to a third party recipient, you consent to us disclosing Personal Data that identifies you, to the said third party recipient (such as but not limited to your name). Further, you acknowledge and agree that delivery of your purchase could involve disclosure of certain Personal Data about you to bring about delivery of the same such as your name and contact details, which may be disclosed on the cover of the parcel, on an envelope or a delivery related document, as the case may be, which could be seen by third parties who view such parcel, envelope or said document;

 

(f)           carrying out your instructions or responding to any enquiry given by (or purported to be given by) you or on your behalf including responding to your customer service enquiries and complaints; or responding to or dealing with your interactions with us;

 

(g)          contacting you or communicating with you via phone/voice call, text message and/or fax message, email and/or postal mail for the purposes of administering and/or managing your use of the Site, your Loyalty Rewards membership and/or account with us, your relationship with us or any transactions made by you with us. You acknowledge and agree that such communication by us could be by way of the mailing of correspondence, documents or notices to you, which could involve disclosure of certain Personal Data about you to bring about delivery of the same as well as on the external cover of envelopes/mail packages;

 

(h)          providing services to you as our account holder, as our customer, as a member of our loyalty program(s) or when requested by you; dealing with or administering your participation in contests, gamification, social events organized by us;

 

(i)           sharing or disclosing (at our discretion) your suggestions, comments, feedback or content (including audio, video etc.) (collectively “Feedback”) that you provide through Social Networking Sites, to the Site or to us (including at the retail stores), with other users of the Site or with the public, for publicity and/or promotion purposes with a view to marketing or showcasing the business of Sephora, and/or to acquiring customers, and/or for the purpose of providing the public with your Feedback which may be useful for the public’s purchasing decision or for the public’s information or otherwise. This includes us disclosing your name together with your Feedback. Without limiting the generality of the foregoing, in the above regard, your Feedback and name may/will be published or shared by us on public media platforms such as the newspaper, the Internet, in our (including our affiliates’) annual reports (if any) etc., and/or incorporated as part of Sephora’s marketing collaterals/materials or corporate video to be disclosed to the public, and you hereby consent to the same.  Do not provide us with Feedback if you do not wish for such Feedback to be disclosed to the public. If you wish to give us your Feedback without it being disclosed to the public, please separately email our Customer Department at contact@hommeplay.com and head the subject of your email with the word “Confidential”;

 

(j)           where you have provided your consent to us, whether such consent was obtained through the Site, the retail store(s) or otherwise, sharing your Beauty Profile Personal Data with or disclosing your Beauty Profile Personal Data to other users of the Site or with/to the public, through the Site or any other media (whether print, online or otherwise) or communication platform as we so choose, at our discretion, such as but not limited to as part of HommePlay’s marketing collaterals/materials or corporate video. 

(k)          carrying out due diligence or other screening activities (including background checks) in accordance with legal or regulatory obligations (whether Thailand or foreign country) applicable to us or our affiliates/associated companies, the requirements or guidelines of governmental authorities (whether Thailand or foreign country) which we determine are applicable to us or our affiliates/associated companies,  and/or our risk management procedures that may be required by law (whether Thailand or foreign country) or that may have been put in place by us or our affiliates/associated companies;

 

(l)           to prevent or investigate any fraud, unlawful activity or omission or misconduct, whether or not there is any suspicion of the aforementioned; dealing with and/or investigating complaints;

 

(m)        complying with or as required by any applicable law, court order, order of a regulatory body, governmental or regulatory requirements of any jurisdiction applicable to us or our affiliates/associated companies, including meeting the requirements to make disclosure under the requirements of any law binding on us or our affiliates/associated companies, and/or for the purposes of any guidelines issued by regulatory or other authorities (whether of Thailand or elsewhere), with which we or our affiliates/associated companies are expected to comply;

 

(n)          complying with or as required by any request or direction of any governmental authority (whether Thailand or foreign country) which we are expected to comply with; or responding to requests for information from public agencies, ministries, statutory boards or other similar authorities (whether Thailand or foreign country). For the avoidance of doubt, this means that we may/will disclose your Personal Data to such parties upon their request or direction;

 

(o)          conducting research (including customer research), surveys, market surveys, analysis and/or development activities (including but not limited to data analytics, surveys and/or profiling) to improve our services and facilities, or to improve our understanding of your interests, concerns and preferences, in order to enhance any continued interaction between yourself and us connected or in relation to the Site, or improve any of our products or services. Without limiting the generality of the foregoing, we may/will in this regard send you surveys or request a face to face interview survey, by way of email or postal mail;

 

(p)          storing, hosting, backing up (whether for disaster recovery or otherwise) of your Personal Data, whether within or outside Thailand;

 

(q)          facilitating, dealing with and/or administering external audit(s) or internal audit(s) of the business of HommePlay or that of its affiliates/related corporations;

 

(r)           for marketing purpose and in this regard, we would be providing you with marketing, advertising and promotional information, materials and/or documents relating to products, contests,  services and/or events (including those of third party organisations whom HommePlay may collaborate with) that HommePlay (including its affiliates/related corporations) or such third party organisations may be selling, marketing, offering, organizing, involved in or promoting, whether such products, services and/or events exist now or are created in the future:

 

(i)          by way of postal mail, electronic transmission to your email address(es),  push notifications, other forms of in-app notifications or harnessing other technologies (such as geo-location technology) for our App on your mobile device(s) or other technologies on your computers, and/or through other modes of communication that is not the 3 DNC Modes,  in compliance with the law. You may opt out of this or withdraw from this at any time by sending an email to our Data Protection Officer. For the avoidance of doubt, unlike (ii) below, the application of or your acceptance of or your consent to, this Privacy Policy, constitutes your consent to this subparagraph (i); and/or

 

(ii)         if you have separately expressly consented to one or more of the following 3 DNC Modes, by way of the 3 modes of communications of voice calls, text messages or faxes (the “3 DNC Modes”) to your Thailand telephone number, in compliance with the requirements of the law.

 

For the avoidance of doubt, this subparagraph is without prejudice to subparagraph (o) above for which you have hereby consented to us contacting you for a survey, which you may subsequently opt out of by sending our Data Protection Officer notice;

 

(s)          dealing with and/or facilitating a business asset transaction or a potential business assert transaction, where such transaction involves HommePlay as a participant or involves only a related corporation or affiliated company of HommePlay as a participant or involves HommePlay and/or any one or more of HommePlay’s related corporations or affiliated companies as participant(s), and there may be other third party organisations who are participants in such transaction. “business asset transaction” means the purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other acquisition, disposal or financing of an organisation or a portion of an organisation or of any of the business or assets of an organisation;

 

(t)           to implement and maintain our information technology systems, including to store and process Personal Data in computer databases and servers located within and outside Thailand;

 

(u)          anonymization of your Personal Data. In this regard, you acknowledge that Personal Data that has been anonymized is no longer Personal Data and the personal data protection requirements under the law would no longer apply to such anonymized data;

 

(v)          record-keeping purposes and producing statistics and research for internal and/or statutory reporting and/or record-keeping requirements, of HommePlay or of its affiliates/related corporations; and

 

(w)         HommePlay, HommePlay Group Companies’ or HommePlay’s parent corporation’s reporting purposes including but not limited to reporting on HommePlay’s business performance (“HommePlay Group Companies” means HommePlay, its affiliates, related corporations and associated companies globally);

 

(the purposes set out in this paragraph 3.1 above shall be collectively referred to as the “Purposes”).

 

3.2    For the avoidance of doubt, you acknowledge and consent to HommePlay sharing anonymised information such as but not limited to in the following circumstances. For the further avoidance of doubt, the personal data protection requirements under the law do not apply to anonymised data that does not identify an individual and the handling or processing of anonymised data:

 

(a)          Aggregate information. We may share anonymised aggregate information about our customers with advertisers and marketing partners;

 

(b)          Behavioural-based advertising. A third party may use technology to collect anonymised information about your use of Site so that they can provide advertising about products and services tailored to your interest. That advertising may appear either when you are using the Site, or using the Internet or your mobile device to visit other websites.

 

4.      Sharing and Disclosure of Personal Information

 

4.1    HommePlay may/will need to disclose your Personal Data to third parties, whether located within or outside Thailand, for one or more of the above Purposes, as such third parties, would be processing your Personal Data for one or more of the above Purposes. In this regard, you hereby acknowledge, agree and consent that we are permitted to disclose your Personal Data to such third parties (whether located within or outside Thailand) for one or more of the above Purposes and for the said third parties to subsequently collect, use, disclose and/or process your Personal Data for one or more of the above Purposes. Without limiting the generality of the foregoing or of paragraph 3, such third parties include :

 

(a)          our related corporations and affiliates either in Thailand or overseas including the countries listed in Appendix A to this Privacy Policy;

 

(b)          any of our agents, contractors or third party service providers that process or will be processing your Personal Data on our behalf or otherwise, including but not limited to those which provide administrative or other services to us such as mailing houses, call centres, telecommunication companies, logistics companies, information technology companies and data centres;

 

(c)          our business partners;

 

(d)          any actual or proposed assignee or transferee of the business of HommePlay, or a merged entity in the event HommePlay is merged to create the said merged entity;

 

(e)          any other person to whom such disclosure is required by law or regulatory requirement or pursuant to a court order;

 

(f)           third parties to whom disclosure by HommePlay is for one or more of the Purposes and such third parties would in turn be collecting and processing your Personal Data for one or more of the Purposes.

 

4.2    We will provide our preferred service providers with the information they need to perform their services and work with them to respect and protect your Personal Data. We require our service providers to adhere to strict privacy guidelines and applicable data protection laws and not to use your Personal Data for unauthorised purposes.

 

4.3    Where your Personal Data is to be transferred out of Thailand, we will comply with the applicable laws in doing so. This includes taking appropriate steps to ascertain that the overseas recipient organisation of the Personal Data is bound by legally enforceable obligations to provide to the transferred Personal Data a standard of protection that is at least comparable to the protection under the law.

 

5.      Provision Of Third Party Personal Data By You

 

5.1    Should you provide HommePlay with Personal Data of individual(s) other than yourself, you represent and warrant to HommePlay and you hereby confirm that :

 

(a)          prior to disclosing such Personal Data to us, you would have and had obtained consent from the individuals whose Personal Data are being disclosed to us, to:

 

(i)     permit you  to disclose the individuals’ Personal Data to HommePlay for the Purposes; and

 

(ii)    permit HommePlay to collect, use, disclose and/or process the individuals’ Personal Data for the Purposes, as set out in paragraph 3 above;

 

(b)          any Personal Data of individuals that you  disclose to us is accurate; and

 

(c)          you are validly acting on behalf of such individuals and that you have the authority of such individuals to provide their Personal Data to HommePlay and for HommePlay to collect, use, disclose and process such Personal Data for the Purposes.

 

6.       Request For Access And/ Or Correction Of Personal Data

 

6.1    You may request to access and/or correct your Personal Data currently in our possession or control by submitting a written request to us. We will need enough information from you in order to ascertain your identity as well as the nature of your request, to deal with your request. Please submit your written request to contact@hommeplay.com

 

6.2    For a request to access Personal Data, once we have sufficient information from you to deal with the request, we will seek to provide you with the relevant Personal Data within 30 days. Where we are unable to respond to you within the said 30 days, we will notify you of the soonest possible time within which we can provide you with the information requested.

 

6.3    For a request to correct Personal Data, once we have sufficient information from you to deal with the request, we will deal with your request, including correct your Personal Data within 30 days. Where we are unable to do so within the said 30 days, we will notify you of the soonest practicable time within which we can make the correction.

 

6.4    We may also charge you a reasonable fee for the handling and processing of your requests to access your Personal Data. If so, we will provide you with a written estimate of the fee. Please note that we are not required to respond to or deal with your access request unless you have agreed to pay the fee.

 

7.      Request To Withdraw Consent

 

7.1    You may withdraw your consent for the collection, use and/or disclosure of your Personal Data in our possession or under our control by submitting your request to contact@hommeplay.com

 

7.2    We will process your request within a reasonable time from such a request for withdrawal of consent being made, and will subsequently not collect, use and/or disclose your Personal Data in the manner stated in your request, unless the law allows us to.

 

7.3    However, your withdrawal of consent could result in certain legal consequences arising from such withdrawal. In this regard, depending on the extent of your withdrawal of consent for us to process your Personal Data, it may mean that we may not be able to fulfil the transaction you have entered into with us or continue with your relationship with us, or send you information that you have requested, as examples depending on the circumstances.

 

8.      Protecting and Managing Your Personal Data

 

8.1    We will endeavour to take all reasonable steps to ensure your Personal Data is kept confidential and secure, and to take appropriate technical and organizational measures to prevent unlawful or accidental destruction, accidental loss, unauthorized disclosure or access or other unlawful forms of processing. We will not rent, trade, distribute or sell any Personal Data that you give us to any third party unless we receive your prior consent or applicable law permits the same.

 

8.2    We will put in place reasonable security arrangements to ensure that your Personal Data is adequately protected and secured. Appropriate security arrangements will be taken to prevent any unauthorized access, collection, use, disclosure, copying, modification, leakage, loss, damage and/or alteration of your Personal Data. However, we cannot assume responsibility for any unauthorized use of your Personal Data by third parties which are wholly attributable to factors beyond our control.

 

8.3    We will take reasonable efforts to ensure that your Personal Data is accurate and complete, if your Personal Data is likely to be used by us to make a decision that affects you, or disclosed to another organisation. However, this means that you must also update us of any changes in your Personal Data that you had initially provided us with. We will not be responsible for relying on inaccurate or incomplete Personal Data arising from you not updating us of any changes in your Personal Data that you had initially provided us with.

 

8.4    We will also put in place measures such that your Personal Data in our possession or under our control is destroyed and/or anonymized as soon as it is reasonable to assume that (i) the purpose for which that Personal Data was collected is no longer being served by the retention of such Personal Data; and (ii) retention is no longer necessary for any other legal or business purposes.

 

8.5    For your convenience, the App includes functionality allowing you to remain logged in to the App so that you do not have to re-enter your password each time you access the App. IF YOU CHOOSE TO REMAIN LOGGED IN, YOU SHOULD BE AWARE THAT ANYONE WITH ACCESS TO YOUR MOBILE DEVICE WILL BE ABLE TO ACCESS AND MAKE CHANGES TO YOUR ACCOUNT AND MAY BE ABLE TO MAKE PURCHASES THROUGH YOUR ACCOUNT. For that reason, if you choose to remain logged in to your device using the App, we strongly recommend that you enable the “Passcode Lock” security feature on your mobile device to protect against unauthorized access to and use of your mobile device and your App account. Please also notify us as soon as possible if you suspect any unauthorized use of your account or password. You agree that we will not be responsible for any unauthorized transactions or activities with us using your App account as we logically are only in a position to assume that any user of your App account is you. 

 

9.      Cookies and Mobile Technology

 

9.1    Cookies. For users of the Site, please note that HommePlay may deposit “cookies” in your computer or your mobile device in order to identify you. Cookies are small data text files that are sent from a server computer during a browsing session. Cookies are typically stored on the computer’s hard drive and are used by web-sites to simulate a continuous connection to the site. Security measures have been employed to prevent unauthorized access to visitor data. However, visitors acknowledge that HommePlay does not control the transfer of data over telecommunication facilities including the Internet. Therefore, to the extent permitted by law, HommePlay will not be responsible for any breach of security or the unauthorized disclosure or use of any such data on the Internet, through no fault of HommePlay. Not all cookies collect Personal Data and you may configure your browser to reject cookies. However, this may mean you may not be able to take full advantage of the services or features on the Site. Where the data collected by such cookies constitute your Personal Data, such Personal Data is being collected, used or disclosed for one or more of the Purposes. By continuing to use the Site, you are agreeing to the use of cookies on the Site. However, please note that we have no control over the cookies used by third parties.

 

9.2    Flash Cookies. "Flash Cookies" (also called Local Shared Objects or "LSOs") are data files similar to cookies, except that they can store more complex data. Flash Cookies are used to remember settings, preferences, and usage, particularly for video, interactive gaming, and other similar services.

 

9.3    Web Beacons. Web beacons are small graphic images on a web page or in an e-mail that can be used for such things as recording the pages and advertisements clicked on by users, or tracking the performance of e-mail marketing campaigns.

 

9.4    Analytics Tags. We use analytical tags to analyse what our clients like to do and the effectiveness of our features and advertising. They can also help us customize your browsing and shopping experience. We may use information collected through analytical tags or tracked links in combination with your Personal Data. We may also combine Personal Data you provide to us with other Personal Data (such as purchase history and demographic information). We often work with other companies such as, for example, AppsFlyer Ltd., to help us track, collect and analyse this information but they are prohibited from using this information for any other purpose.

 

9.5    Web Server Logs. Web server logs are records of activity created by the mobile device or computer that delivers the webpages you request to your browser. For example, a web server log may record the search term you entered or the link you clicked to bring you the webpage. The Web server log also may record information about your browser, such as your IP address and the cookies set on your browser by the server.

 

9.6    Geo-Location Technologies. Geo-location technology refers to technologies that permit us to determine your location. We may ask you to manually provide location information (like your postal code), or to enable your mobile device to send us precise location information. For example, the first time you download the App you will/may be asked to choose between allowing or not allowing the App to access your location and/or to send you mobile notifications. If you choose “Do Not Allow,” you will have opted-out of having the App accessing your location to send you location-specific offer notifications. If you choose “OK” the App will communicate with your mobile device and collect certain data as provided in this Policy in order to send you targeted offers based on your location. You can always opt-out of sharing location data with the App by changing your device settings.

 

9.7    We utilise software manufactured by ……… (or any other third party) and as the case may be, other software developers which works with your mobile device running the App to create a more personalised experience to make you aware of in-store offers, events and products. If you have enabled access to your location, depending on the features included in the App, HommePlay may collect the following information:

·        Information about your mobile device including make, model, operating systems and similar information;

·        The state of your mobile device (e.g. location services on/off, Bluetooth on/off, WiFi on/off, cellular data on/off, and other similar information);

·        Information about your version and your use of the App such as your use of various features, functions or clicks on notifications or content as well as application permissions (e.g., deliver notifications, use location services, use Bluetooth, and other similar information);  

·        Information about your Beauty Pass membership status (if applicable) and products you have expressed an interest in (including those in your Basket, in Wishlist or that you have purchased);

·        Information you may provide to us by participating in a survey, labelling a location you visit, providing feedback, sending us questions or otherwise responding to requests for information;

·        Periodic collection of your location (e.g., latitude and longitude coordinates) and time of day or your location when/if your device is near any stores or other locations; and

·        Attributes of WiFi networks visible to your device.

 

10.    Registration Information

 

Our Site contains areas where you can submit information to us (such as our registration service), and we also have features (such as cookies and performance tracking technology) that automatically collect information from the visitors to our Site. During the registration process, you must provide us with a password, your name, address and a valid email address, etc. It is your responsibility to keep your password strictly confidential.

 

11.    Changes to this Privacy Policy

 

Our privacy practices will be continuously assessed against new technologies, business practices and our customers’ needs. As we update and diversify our services, our Privacy Policy may evolve. HommePlay reserves the right to change its Privacy Policy at any time and notify you by posting an updated version of the policy on the Site. Please check the Site or send your request by email to contact@hommeplay.com if you would like to receive the latest updated Privacy Policy.

 

12.    Problems, queries or complaints

 

12.1 If you have any queries relating to our Privacy Policy, or if you wish to request for access to or correction of your Personal Data or to withdraw your consent, please contact or send your request to our Data Protection Officer by email to contact@hommeplay.com

 

12.2 You may also contact us at the details above if you have a complaint about how we have handled your Personal Data. We will investigate your complaint and will use reasonable endeavours to respond to you in writing as soon as possible.

 

13.    General

 

13.1 Your consent that is given pursuant to this Privacy Policy is additional to and does not supersede any other consents that you provided to HommePlay with regard to processing of your Personal Data.

 

13.2 For the avoidance of doubt, in the event that the law permits an organisation such as us to collect, use or disclose your Personal Data without your consent, such permission granted by the law shall continue to apply.

 

13.3 Where this Privacy Policy is translated into any other language, the English version of the policy will prevail.

 

APPENDIX A

 

COUNTRIES IN WHICH OVERSEAS RECIPIENTS ARE LIKELY TO BE LOCATED

 

Aruba; Australia; Austria; Bahrain; Barbados; Belgium; Bermuda; Brazil; Canada; Chile; China; Colombia; Czech Republic; Denmark; Dominican Republic; Finland; France; Germany; Greece; Guam; Hong Kong; Hungary; India; Indonesia; Ireland; Israel; Italy; Japan; Kazakhstan; Kuwait; Lebanon; Luxembourg; Macau; Malaysia; Mexico; Mongolia; Morocco; Netherlands; New Zealand; Norway; Panama; Philippines; Poland; Portugal; Qatar; Romania; Russian Federation; Saipan; Saudi Arabia; Singapore; South Africa; South Korea; Spain; Sweden; Switzerland; Taiwan; Thailand; Turkey; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom; Uruguay; United States of America; Vietnam.